หน้าแรก
 
กองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเปิดรับข้อเสนอโครงการ
 

                     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือถึงบริษัท อัคราไมนิ่ง ให้ช่วยประสานแจ้งหน่วยงานในท้องถิ่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำหรือผู้แทนชุมชน หรือราษฎรในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำชาตรี ให้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้เงินกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดทำรายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้รวบรวมส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

อัคราเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนประกันความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านรอบเหมืองอัคราเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนประกันความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านรอบเหมือง
อัคราเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนประกันความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านรอบเหมืองอัคราเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนประกันความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านรอบเหมือง

                     กองทุนนี้บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การศึกษา และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โครงการ โดยบริษัทได้นำส่งเงินเข้ากองทุนอย่างสม่ำเสมอทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ขณะนี้มียอดเงินสูงถึง 50 ล้านบาทแล้ว และสามารถนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงเวลาที่เหมืองเลิกกิจการ...ทั้งนี้ เงินกองทุนสามารถจะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะในพื้นที่ตำบลเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตร และตำบลท้ายดง จังหวัดเพชรบูรณ์ เท่านั้น ประการสำคัญคือ มีการเปิดรับข้อเสนอของประชาชนในชุมชนรอบเหมืองโดยตรง นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดมากกว่าระบบการจัดสรรงบประมาณทั่วไป

อัคราเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนประกันความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านรอบเหมืองอัคราเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนประกันความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านรอบเหมือง
 
แบ่งปันข่าว |